ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්

රජිව් ගාන්ධිගේ ඝාතකයින් නිදහස් කිරීමට ඉන්දිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරයි

ඉන්දියාවේ හිටපු අගමැති රජිව් ගාන්ධි ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් විඳිමින් සිටින නලිනි ශ්‍රීහරන් සහ ආර්.පී. රවිචන්ද්‍රන් ඇතුළු විත්තිකරුවන් 6...