ජැෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම

පිටපිට තුන්වන වරටත් ලංකා ප්‍රීමියලිග් ශූරතාව ජැෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායමට

පිටපිට තුන්වන වරටත් ලංකා ප්‍රීමියලිග් ශූරතාව ජයග්‍රහණය කිරීමට ජැෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම සමත් වුණා. අවසන් මහා තරගය ජැෆ්නා කිංග්ස් හා කලම්බූ...

You may have missed