ජාමියා නලීමියා

බේරුවල පිහිටි කලා පීඨයක අන්තවාදය උගන්වන බව පාපොච්චාරණය කරන මෙන් බලපෑම් කරන බවට කවියකුගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

බේරුවල පිහිටි ජාමියා නලීමියා කලා පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු කළ කවියකු හා ගුරුවරයෙකු ද වන අහ්නාප් විසින් තම මූලික අයිතිවාසිකමක් වන...