ජාතික හදිසි තත්ත්වය

මහා බ්‍රිතාන්‍යය පළමු වරට අධික උණුසුම හේතුවෙන් ජාතික හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශය කරයි

අධික උණුසුම හේතුවෙන් ජාතික හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට මහා බ්‍රිතාන්‍යය කටයුතු කළා. මහා බ්‍රිතාන්‍යය මෙවැනි හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්...