ජාතික විගණන කාර්යාලය

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සේවකයන්ට අනුමැතියකින් තොරව රු ලක්ෂ 470ක් දිරිදීමනා ගෙවලා

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සේවකයන්ට 2020 වර්ෂයේදී සහ පසුගිය වර්ෂ හයකදී මහාභාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව දිරිදීමනා වශයෙන් රුපියල් කෝටි 47කට...

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය පනතේ විධිවිධාන පැහැර හැරලා! මුදල් වෙන ගිණුම්වලට බැර කරලා!

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය 2020 වර්ෂයේදී කෝටි 741ක මුදලක් අදාල අමාත්‍යවරයාගේ හෝ මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබා නොගෙන ස්ථාවර හා කෙටි...

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය කෝටි 9ක කෘෂි උපකරණ 13,650ක් අවශ්‍යතාවයට වැඩියෙන් මිලදී ගැන

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල් නව කෝටියකට වැඩි වටිනා උදලු, අලවංගු, වතුර මෝටර්, දියර ඉසින යන්ත්‍ර යනාදී කෘෂි උපකරණ...