ජාතික වනෝද්‍යාන

ජාතික වනෝද්‍යානවලදී විදේශ සංචාරකයින්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රවේශපත්

මෙරට ජාතික වනෝද්‍යානවලට විදේශ සංචාරකයින් පැමිණෙන අවස්ථාවලදී ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීම සඳහා අතිරේක ප්‍රවේශපත් කවුළු විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා...

ජාතික වනෝද්‍යාන නැරඹීමේදී ඩොලර් ගෙවා ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේ පහසුකම්

විදේශීය සංචාරකයින්ට ජාතික වනෝද්‍යාන නැරඹීමේදී ඩොලර් ගෙවා ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේ පහසුකම් සලසා තිබේ. ඒ මෙරට ආර්ථිකයට ඩොලර් උපයා දීමේ...

You may have missed