ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය

“ෆැසෙට්ස් ශ්‍රී ලංකා” ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය ලබන ජනවාරි මාසයේදී

ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ ප්‍රදර්ශන දාමයේ වඩාත් ජනප්‍රිය ප්‍රදර්ශනය ලෙස නම් කළ හැකි ෆැසෙට්ස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය ලබන ජනවාරි...

ඉතා දුර්ලභ ගණයේ රුපියල් කෝටි 100ක Phenakite මැණිකක් හමුවේ

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසන්නේ මෙම මැණික් ගල ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් හමුවූ විශාලතම Phenakite මැණික බවය. එම මැණික් ගල...