ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල

ඉන්දියාව සිදු කරන ජංගම දුරකථන අපනයනය වාර්තා ගත ලෙස ඉහළට

ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල ඉලක්ක කර ඉන්දියාව සිදු කරන ජංගම දුරකථන අපනයනය වාර්තා ගත ලෙස ඉහළ යමින් තිබෙනවා. නවතම දත්ත වාර්තා පෙන්වා...