ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය

ජල බිල්පත් නොගෙවූ 2000කට නඩු! පැහැර හැර ඇති මුදල රු. කෝටි 10ක්!

ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැරි බව කියන ජල පාරිභෝගිකයන් 2000 කට වැඩි පිරිසකට නඩු පැවරීම සඳහා අදාළ ලිපිගොනු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට...