ජල සම්පත් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය

රු. කෝටි 70කට වැඩි ජල බිල්පත් රාජ්‍ය ආයතන ගෙවීම පැහැර හැරලා; මේ මස සිට 2.5%ක දඩයක්

රාජ්‍ය කාර්යාල දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් පානීය ජලය වෙනුවෙන් ජල සම්පත් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටි හැත්තෑවකට වැඩි හිඟ මුදලක් ගෙවීම...