ජල පාරිභෝගිකයින්

ජල බිල්පත් ගෙවීම 40 %ක් දක්වා පහළ ගොස් – ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

ජල බිල්පත් ගෙවීම 40 %ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි. එම මණ්ඩලය සඳහන්...