ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව

පාස්කු ප්‍රහාර ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව ගෙන පාර්ශව කීපයකම අසතුට, කීපදෙනෙකුම චෝදනා වලින් නිදහස්

ජනතාව බලාපොරොත්තු වූ දේ ඉටුවී නැ - ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු...