ජනතා ගැටළු

ජනතා ගැටළු කඩිනමින් විසදීම සඳහා පරිපාලනමය වශයෙන් බලය බෙදිය යුතුයි – ප්‍රසන්න රණතුංග

ඒකීය රටක් ලෙස ආර්ථිකය දේශපාලන හා සමාජීය දියුණුවක් ඇති කර ගැනීමට නම් පරිපාලනමය වශයෙන් බලය බෙදිය යුතු බව නාගරික සංවර්ධන...