ජනතාව

අත්අඩංගුවට ගන්න හෙරොයින් “පාන් පිටි” බවට පත්වී නැවතත් ජනතාව අතට පත්වනවා – විජයදාස රාජපක්ෂ

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අත්අඩංගුවට ගන්නා හෙරොයින් "පාන් පිටි" බවට පත්වී බොහෝ අවස්ථාවල නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කාල සීමාවේදීම නැවතත් ජනතාව...

රටේ ජනතාවගේ ආදායමෙන් 75%ක්ම ආහාර සඳහා; නිසි පෝෂණය සහිත ආහාර වේලක් ලැබෙන ප්‍රමාණය 20%ක් පමණයි

නිසි පෝෂණය සහිත ආහාර වේලක් ලැබෙන ප්‍රමාණය රටේ ජනතාවගෙන් 1/5ක් පමණක් බවත් රටේ ජනතාවගේ ආදායමෙන් 75%ක්ම ආහාර සඳහා වියදම් වන...