ජනතාව

නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත දරුණු ජනපීඩක පනතක් – කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ

1979 ගෙනා පැරැණි ත්‍රස්තවාදී පනතට වඩා නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත දරුණු ජනපීඩක පනතක් යැයි මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ පවසති. එය...

අත්අඩංගුවට ගන්න හෙරොයින් “පාන් පිටි” බවට පත්වී නැවතත් ජනතාව අතට පත්වනවා – විජයදාස රාජපක්ෂ

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අත්අඩංගුවට ගන්නා හෙරොයින් "පාන් පිටි" බවට පත්වී බොහෝ අවස්ථාවල නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කාල සීමාවේදීම නැවතත් ජනතාව...