ජනතාවගේ අයිතිය

සැළසුම් කළ පරිදි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිශන් සභාවට අවසර

සැළසුම් කළ පරිදි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මැතිවරණ කොමිශන් සභාවට අවසර ලබාදී තිබෙනවා. ජනතාවගේ අයිතියක් වන සර්ව...