ජනගහනය

රටේ ජනගහනයෙන් 17%ක් එනම් ලක්ෂ 39ක් ආහාර හිඟයක

මෙරට ජනගහනයෙන් 17%ක් එනම් පුද්ගලයන් ලක්ෂ 39ක් තවමත් මධ්‍යස්ථ උග්‍ර ආහාර හිඟයක පසුවන බව අනාවරණය වේ. පුද්ගලයන් දස දහසක් තවමත්...

ඉන්දියාව, චීනය අභිබවා ලොව ජනාකීර්ණම රට බවට පත්වීමට සූදානමින්

එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇස්තමේන්තුවලට අනුව ඉන්දියාව, චීනය අභිබවා ලොව ජනාකීර්ණම රට බවට පත්වීමට සූදානමින් සිටින බව අල්ජසීරා පුවත් සේවය වාර්තාවක් ඉදිරිපත්...

2023 වනවිට ලොව වැඩිම ජනගහනය වෙසෙන රට බවට ඉන්දියාව – එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාව

ලබන වසර වෙද්දී, ඉන්දියාව, චීනය අභිබවා ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනයක් වෙසෙන රට බවට පත්වනු ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ජනගහන අපේක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්...