ජංගම දුරකතන යෙදුමක්

සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා භාෂා 7 කින් ක්‍රියා කළ හැකි ජංගම දුරකතන යෙදුමක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා එළඹෙන පළමු වැනිදා සිට ජංගම දුරකතන යෙදුමක්(මෘදුකාංගයක්) දියත් කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු...