ඡන්ද හිමි නාමලේඛන

ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රදර්ශනයට; හිමිකම් ඉල්ලීම් සහ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව

මෙම වසරේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රදර්ශනය (15) සිට ආරම්භ වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන ක්‍රියාවලියට...