චීන ජාතිකයින්

රටවල් රැසක පරිගණක අපරාධ මෙහෙයවූ චීන ජාතිකයින් 38ක් මෙරටදී අත්අඩංගුවට

අලුත්ගම ප්‍රදේශයේ නිවාඩු නිකේතනයක රැඳී සිටිමින් රටවල් රැසක පරිගණක අපරාධ මෙහෙයවූ චීන ජාතිකයින් තිස් අට දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට අලුත්ගම පොලිසියට...