චාමර සම්පත් දසනායක

කංසා වලට වගේම කිතුල් රා වලටත් සහය දෙන්න – චාමර සම්පත් දසනායක

කංසා වලට වගේම කිතුල් රා වලටත් සහය දෙන්නැයි ඉල්ලා සිටින බව පොදුජන පෙරමුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක මහතා...