ඝන දූවිලි කුණාටුවක්

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ඝන දූවිලි කුණාටුවක් සහිත ග්‍රහලෝකයක් පලමු වරට සොයා ගැනේ

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ග්‍රහලෝකයක ප්‍රථම වරට ඝන දූවිලි කුණාටුවක් නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා. එය නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ...