ගෝලීය විශ්ව විද්‍යාල

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට පැමිණ තිබෙයි. US News & World Report Best Global Universities ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව...