ගෝඨා රජය

විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ මධ්‍යස්ථභාවය රැක ගැනීමට ගෝඨා රජය අපොහොසත් වුනා – දයාන් ජයතිලක

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් යුත් වත්මන් රජය නොබැඳි ප්‍රතිපත්තියෙන් ඉවත්වී සිටීම කනස්සල්ලට හේතුවක් වන අතර විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ මධ්‍යස්ථභාවය රැක ගැනීමට...