ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීමට අවසර ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීමට අවසර ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී...

පුරන් කුඹුරු අක්කර 12,500ක් යළි වගා කිරීමට රු. මි 430ක්

ඉදිරි මහ කන්නයේ දී මෙරට පුරන් කුඹුරු යළි අස්වැද්දීමට රුපියල් මිලියන 430ක් වෙන් කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා...

පොහොර වංචා කිරීම නිසා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් 50කගේ සේවය වහා අත්හිටුවයි

ගොවි ජනතාවට රජය විසින් දෙන ලද රසායනික පොහොර මෙන්ම කාබනික පොහොර වංචා කිරීම සම්බන්ධව මේ වන විට චෝදනා එල්ල වී...

You may have missed