ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

කෘෂිකර්ම ඇමතිගෙන් ගොවිජන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත නියෝගයක්

ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින "ඵලදාවර්ධන හා අලෙවි අංශය" වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසා දමන ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා...

2023 වර්ෂය තුළ පුරන් කුඹුරු අක්කර 6000ක් වගා කිරීමට සැළසුම්

2023 වර්ෂය තුළ මෙරට පුරන් කුඹුරුවලින් අක්කර 11,000ක් වගා කිරීමට ඉළක්ක කර ඇතැයිද, අඩු තරමින් මෙම ඉළක්කයෙන් අක්කර 6051ක් මෙම...

කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීමට අවසර ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීමට අවසර ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී...