ගොයම් කහ පැහැවීම

ගොයම් කහ පැහැවීම සම්බන්ධ වාර්තාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය වෙත

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ කන්නයේ වී වගාව ආශ්‍රිතව ඇතැම් ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වන ගොයම් කහ පැහැවීමේ තත්ත්වය සම්බන්ධව පසුගිය සති දෙකක් තුළ...