ගෘහ සේවිකාවන්

ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට ගෘහ සේවිකාවන් විදේශගත කිරීම නවතී; වැඩිම පිරිසක් විදේශගතවූ වසර ලෙස 2022

ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට ගෘහ සේවිකාවන් විදේශගත කිරීම නතර කරන බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි. ඒ...