ගුවන් සේවා සමාගම්

ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ගණන් 20% කින් පමණ අඩු කර තිබෙනවා – අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

අමෙරිකානු ඩොලරයේ මිල අඩු වීමට සමානුපාතිකව ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ගණන් අඩු කරන ලෙස මෙරට ගුවන් සේවා සමාගම්වල නියෝජිතයින්ගෙන් සිදු...