ගුවන් කලාපය

තම ගුවන් කලාපය තුළ බැලුන් පියාසර නොකරන ලෙසට ජපානය, චීනයට දැනුම් දෙයි

සිය ගුවන් කලාපය තුළ තාක්ෂණික කටයුතු සඳහා යොදාගනු ලබන බැලුන් කිසිඳු ආකාරයකින් පියාසර නොකරන ලෙසට ජපානය, චීනයට දැනුම් දී ඇත....