ගුරු සේවය

සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක්

සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනටමත් රාජ්‍ය සේවකයන් වන අතර 2019 වර්ෂයේ දී සංවර්ධන නිලධාරීන් 20,000කට පමණ විශේෂයෙන් පළාත් පාසල්වල පුහුණු වීමට අවස්ථාව...

ගුරු සේවයට බඳවා ගන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන විශ්ව විද්‍යාලයේ වසර 4ක උපාධිය සහ ගුරු පුහුණුව ලබාගත් අය පමණයි

මීට පස්සෙ පාසලේ පන්තියට යවන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන විශ්ව විද්‍යාලයේ වසර හතරක උපාධිය සහ ගුරු පුහුණුව ලබාගත් අය පමණක් බව අධ්‍යාපන...

අතුරු තහනම් නියෝගය ඉවත් කළ සැණින් 4,000කට විදුහල්පති පත්වීම් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් 26,000ක් ගුරු සේවයට

විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දැනට පනවා ඇති අතුරු තහනම් නියෝගය ඉවත් කළ සැණින් 4,000කට අධික විදුහල්පතිවරුන් පිරිසක් බඳවා...