ගිලා බැසීම

නිව්යෝර්ක් නගරය පොළවට ගිලා බසිමින් පවතී – නවතම පර්යේෂණයකින් අනාවරණය කරයි

අමෙරිකාවේ ජනාකීර්ණම නගරයක් වන නිව්යෝර්ක් නගරය පොළවට ගිලා බසිමින් පවතින බව නවතම පර්යේෂණයකින් අනාවරණ කර තිබේ. පර්යේෂකයින් හඳුනාගෙන ඇත්තේ, නගරයේ...