ගිලන් රථ

ලෝක බැංකු ණය ආධාර යටතේ ලබාදුන් නව ගිලන් රථ 60ක් සෞඛ්‍ය ආයතන වෙත

ලෝක බැංකු ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙරට කොවිඩ් 19 හදිසි ප්‍රතිකාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් සෞඛ්‍ය...

ජනපති, අගමැතිගේ ආරක්ෂක රථවලට සහ ගිලන් රථ සඳහා අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු රහිත කර ගැසට් නිවේදනයක්

අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන ජනපති හා අග්‍රමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂක රථ පෙළට අයත් සියලුම වාහනවලට එම මාර්ගවලට ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව ගමන් කළ...