ගෑස් මිලදී ගැනීම

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා රිට් පෙත්සමක්

පාරිභෝගිකයන්ගේ යහපත උදෙසා අඩුම ලංසුවට ගෑස් මිලදී ගැනීමට බලකරමින් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා විනිවිද පෙරමුණේ...