ගැසට් නිවේදයන

පොහොර තහනම සහ පාම්තෙල් තහනම ළිහිල් කිරීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය

රසායනික පොහොර භාවිතය තහනම සදහා පැනවූ නීතිවලට සහ පාම් තෙල් ආනයනය තහනම් කරමින් පනවා තිබූ ගැසට් නිවේදනයට සංශෝධනය කිරීම කෙරෙහි...