ගාමිණී වලේබොඩ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන් 14,00,000ට ප්‍රමාණවත් හෝ කිසිදු ආහාරයක් ගන්නේ නෑ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් තුනෙන් එකක් එනම් දාහතර ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ප්‍රමාණවත් හෝ කිසිදු ආහාරයක් නොගන්නා බව වෛද්‍ය පර්යේෂණවලදී තොරතුරු...

පාසල් දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ 30ට ආසන්න පිරිසකට පොත්පත් ඇතුළු උපකරණ ගැනීමේ දුෂ්කරතා

රටේ පාසල් දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ තිහකට ආසන්න පිරිසකට පොත්පත් ඇතුළු උපකරණ ගැනීමේ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු නිදහසේ කරගෙන යෑමට බාධාකාරී තත්වයක්...