ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා කෝප්(COPE) කමිටුවෙන් නිර්දේශ

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට නිර්දේශ...

ඉන්ධන අර්බුදයට මහ බැංකුවෙන් යෝජනා; “සතියේ වැඩ කරන දින හතරක්” එ අතර

ඩොලර් හිඟයත් සමඟ ඇතිව තිබෙන ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ, රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් යෝජනාවලියක්...

තව දින 12කට පෙට්‍රල්; දින 14කට ඩීසල් මේ වන විට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතුයි – උදය ගම්මන්පිල

තව දින 12ක් සඳහා පෙට්‍රල්ද දින 14ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් ඩීසල්ද මේ වන විට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව පවතින බව...