ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව

ඩිසල් හා පෙට්‍රල් තොග කිසිඳු හිඟයකින් තොරව ලබාදීමට සූදානම් – ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව

ඉදිරියේදී ඩිසල් හා පෙට්‍රල් තොග කිසිඳු හිඟයකින් තොරව ලබාදීමට තමන් සූදානම් බව සූදානම් ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කරනවා. ඩීසල් මෙට්‍රික්...