කෝප්(COPE) කමිටුවෙ

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා කෝප්(COPE) කමිටුවෙන් නිර්දේශ

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට නිර්දේශ...