කෝප් කමිටුව

රාජ්‍ය ආයතන 420න් 32ක් අන්ත දූෂිතයි; වසර තුනකදී රු. කෝටි 46,500ක පාඩුවක් – ගාමිණී වලේබොඩ

රාජ්‍ය ආයතන 420න් 32ක් අන්ත දූෂිත සහ විශාල වශයෙන් පාඩු ලබන ආයතන ලෙස කෝප් කමිටුව හඳුනාගෙන ඇතැයි රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු...

බිත්තරවටලත් මිල සූත්‍රයක්

බිත්තරයක නිෂ්පාදනය සඳහා යන පිරිවැය සැලකිල්ලට ගෙන බිත්තරයක මිල තීරණය කිරීම සඳහා මිල සූත්‍රයක් වෙළෙඳ හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් විසින්...

2020 – 2021 වර්ෂවල විදුලි සේවකයන්ට දීමනා ලෙස කෝටි 367ක් ගෙවලා

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලිය ජනනය කිරීම් මිලදී ගැනීම්, බෙදාහැරීම් සහ ව්‍යාපෘති පිලිබඳ සොයා බැලීමට කෝප් කමිටුව විශේෂයෙන් රැස්වීමට තීරණය කළා....

You may have missed