කොළඹ කොටුව

වේල්ලවීදිය පොලිසිය කොළඹ කොටුව යාචකයන්ගේ බඩ පුරවයි

කොළඹ කොටුව අවට ජිවත් වන යාචකයන්ට ආහාර නොමැතිව සිටියදී වේල්ල විදිය පොලිස්යේ නිලධාරීහු එක්ව යාචකයන්ට දිවා ආහාර ලබා දීමට කටයුතු...

You may have missed