කොවිඩ්

කොවිඩ් නිසා ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක රැසකට මුහුණ දෙන ආසියාව

දරිද්‍රතා මට්ටම් ඉහළ යාම, රැකියා සහ කුසලතා අහිමි වීම, ආර්ථික හැකිලීම සහ පරම්පරා ගණනාවක් පැවතිය හැකි අසමානතාව ආදිය අග්නිදිග ආසියාවේ...

ඉදිරියට ඇත්තේ සුභදායී කාලයක්; නමුත් සෞඛ්‍ය පුරුදු ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යා යුතුයි – වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්

කොවිඩ් සම්බන්ධව ඉදිරියට ඇත්තේ සුභදායී කාලයක් බවත්, තත්ත්වය හොඳ අතට පවත්වාගෙන යාමට සුදුසු වාතාවරණයක් ගොඩනැගී ඇතැයිද නමුත් මේ දක්වා පවත්වාගත්...