කොටස් මිල දර්ශකය

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙන් නව වාර්තාවක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ඒඑස්පීඅයි (16) ඒකක 11,000 ඉක්මවා ගියේය. ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ සියලු කොටස්...