කෙසෙල්වත්ත පොලිස් ස්ථානය

කෙසෙල්වත්ත පොලිස් ස්ථානයේ “බී” වාර්තාවක් ගෙන පොලිස්පතිවරයා වාර්තාවක් කැඳවයි

නීතීඥවරුන් පිරිසක් සම්බන්ධව කෙසෙල්වත්ත පොලිස් ස්ථානය මගින් අධිකරණය වෙත "බී" වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ක්‍රියාකිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා විසින් බස්නාහිර පළාත භාර...

You may have missed