කෙටි දුර ගුවන් ගමන් සේවා

ප්‍රංශයෙන් කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීමට ගුවන් ගමන් තහනමක්

කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස දේශීය කෙටි දුර ගුවන් ගමන් තහනම් කිරීමට ප්‍රංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. විකල්පයක් ලෙස දුම්රිය...