කෘෂි කාර්මික වගාව

ඩොලර් සෙවීමට ඔස්ට්‍රේලියාවේ අලිගැටපේර විශේෂයක් ලංකාවේ වගා කිරීමට යයි

රටට ඩොලර් ඉපැයීම සඳහා HASS නැමැති අලිගැටපේර විශේෂය ලංකාවේ කෘෂි කාර්මික වගාවක් ලෙස පුළුල් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. විදේශ...