කෘෂිකර්ම වනජීවී සහ වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සතු ආයතන 8ක් ඒකාබද්ධ කොට ආයතන 4ක් කිරීමට තීරණයක්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සතුව පවතින ආයතන අටක් ඒකාබද්ධ කොට ආයතන හතරක් බවට පත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම වනජීවී සහ වන...

You may have missed