කිතුල් රා

රටවල් හතරකට කිතුල් නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමට යයි

ඇහැලියගොඩ කිතුල් ව්‍යාපෘතියේ නිෂ්පාදන, රටවල් හතරකට අපනයනය කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩ සටහනක් ආරම්භ කර...

කංසා වලට වගේම කිතුල් රා වලටත් සහය දෙන්න – චාමර සම්පත් දසනායක

කංසා වලට වගේම කිතුල් රා වලටත් සහය දෙන්නැයි ඉල්ලා සිටින බව පොදුජන පෙරමුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක මහතා...