කැබිනට් තීරණ

රේගුව විසින් රඳවා ගෙන තිබෙන භාණ්ඩවලට අදාළ පරීක්ෂණ හා විමර්ශන කඩිනම් කිරීම සඳහා කමිටුවක්

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් රඳවා ගෙන තිබෙන භාණ්ඩවලට අදාළව පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණ හා විමර්ශන කඩිනම් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය කමිටුවක් පත්...

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා දායකත්ව විශ්‍රාම අරමුදලක් හඳුන්වා දෙයි

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා දායකත්ව විශ්‍රාම අරමුදලක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි...

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට කල් දෙයි

කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට යම් සංශෝධනයක් ඇත්නම් එය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට කාලය ලබා දී තිබේ....