කාර්යාල කටයුතු

රාජ්‍ය වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්ය මණ්ඩල කැඳවීම සීමා කරන්න – අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල්

රට තුළ පවතින ඉන්ධන ඇතුළු සම්පත් හිඟය මත රාජ්‍ය වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්ය මණ්ඩල කැඳවීම සීමා...