කාබනික පොහොර සහනාධාරය

වී ගොවීන්ට ලබා දුන් කාබනික පොහොර සහනාධාරය තේ හා එළවළු වගාව ප්‍රවර්ධනයට

රජය වී ගොවීන්ට ලබා දුන් කාබනික පොහොර සහනාධාරය තේ හා එළවළු වගාව ප්‍රවර්ධනය සඳහා යෙදවීමට කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය...