කාබනික කැට පොහොර

ශ්‍රී ලංකාවේ කාබනික කැට පොහොර නිෂ්පාදනය කෙරෙන විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ කාබනික කැට පොහොර නිෂ්පාදනය කෙරෙන විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාවක් පන්නල, එලිබ්ච්චිය(30) ප්‍රදේශයේ දී විවෘත කෙරිණි. කොරියානු රජයට අයත් කැට...